SUAS - stavební s.r.o.

Základní ustanovení

Společnost SUAS - stavební s.r.o. (dále jen SUAS-st.), původně PSV Svatava s.r.o.dosáhla v uplynulých letech mimořádného postavení při zajišťování údržby, oprav a rekonstrukcí staveb, zejména pro Sokolovskou uhelnou a.s.. Zavedení systému řízení jakosti, environmentu a managementu bezpečnosti práce podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OSHAS 18001 dále podpořilo její maximální snahu o dosažení postu seriózního obchodního partnera i pro nejnáročnějšího zákazníka.

Jsme si však vědomi, že spolehlivost, odborná úroveň a trvale vysoká kvalita odváděné práce se stávají pro naše zákazníky samozřejmou podmínkou spolupráce. Máme-li tedy obstát ve stále složitějším konkurenčním prostředí, je bezpodmínečně nutné, aby každý z našich zaměstnanců byl po všech stránkách perfektním zástupcem firmy a to v jakékoliv pracovní situaci.

Proto jsou pro naše zaměstnance závazná všechna ustanovení tohoto kodexu.

Obecné zásady

 1. Při plnění svých funkcí zaměstnanec vždy slouží zájmu firmy a zdrží se jednání, které by ohrozilo nebo mohlo důvěryhodnost a serióznost společnosti SUAS-st..
 2. Při výkonu svých pracovních povinností zaměstnanec respektuje pravomoci a hierarchické postavení jak vlastních spolupracovníků, tak zejména pracovníků obchodního partnera.
 3. Za všech situací, jakkoliv napjatých či nejasných, vystupuje zaměstnanec slušně a korektně, jedná pouze v rámci svých pravomocí a s plnou odpovědností ze pověst a image firmy SUAS - stavební
 4. Zaměstnanec zásadně nesděluje mimo firmu žádné firmy, ani jejích zákazníků se týkající informace, zejména pak informace personálního, ekonomického nebo obchodního charakteru, chrání know-how firmy a v souladu s ustanovením Pracovního řádu dodržuje zásady ochrany firemního tajemství.
 5. Zaměstnanec zásadně svými informacemi neuvádí žádnou ze zúčastněných stran v omyl, nepoužívá ani neposkytuje řádně neověřené a nepravdivé informace.
 6. Zaměstnanec se zdrží jakéhokoliv jednání, které by vedlo ke střetu firemního zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní vztahy.
 7. Zaměstnanec nesmí jako soukromou aktivitu vyvíjet činnost totožnou se svou pracovní náplní u firmy SUAS-st.. Taková činnost může být posouzena jako hrubé porušení pracovní kázně a zaměstnanec nese plnou odpovědnost za takové jednání včetně případných následků.
 8. Zaměstnanec nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, definovaný v bodě 6.
 9. Povinností zaměstnance je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat.

Ústrojní kázeň

 1. Zaměstnanec je povinen používat s ohledem na konkrétní pracovní výkon stanovené pracovní a ochranné pomůcky, včetně pracovní obuvi.
 2. Tyto pomůcky musí být vždy v bezvadném stavu, tj. takovém, aby plně splňovaly svůj účel a bezpečnostní kriteria.
 3. Má-li se zaměstnanec účastnit jednání se zákazníkem na úrovni vyšší než je jeho běžný pracovní výkon, je povinen přizpůsobit své oblečení a celkový image úrovni tohoto jednání.

Jednání a vystupování

 1. Každý zaměstnanec je v rámci svého pracovního nositelem firemní kultury a proto je povinen jednat vždy přímo, korektně a s ohledem na maximální možnou míru zajištění požadavků zákazníka.
 2. Jestliže zaměstnanec není schopen sám vzniklou situaci u zákazníka řešit (z důvodu pochybností, nejasností, kompetencí či pravomocí), je povinen požádat slušně zákazníka o strpení a přizvat k jednání svého nadřízeného.
 3. Dojde-li při jednání se zákazníkem (nebo jeho zástupcem) k jakémukoliv rozhodnutí zásadního charakteru, je zaměstnanec povinen zajistit záznam a jeho podepsání odpovědnými osobami.
 4. Zaměstnanec je oprávněn řešit záležitosti pouze v rámci svého popisu práce a v souladu se stanovenými pracovními povinnostmi a odpovědnostmi.
 5. Zapříčiní-li zaměstnanec svým jednáním či vystupováním zhoršení vztahů se zákazníkem, případně ohrozí-li takto obchodní zájmy společnosti SUAS-st., bude jeho jednání považováno za hrubý přestupek proti pracovní kázni a Pracovnímu řádu a tento pracovník pak ponese veškeré následky svého chování.

Ochrana životního prostředí

Společnost SUAS a.s. má jako jeden z hlavních svých trvalých cílů ochranu životního prostředí. Pro všechny zaměstnance to představuje zejména tyto povinnosti:

 • respektovat a dodržovat požadavky na nakládání s odpady
 • dodržovat stanovené postupy, neplýtvat materiály a energiemi (nenechávat stroje a zařízení zapnuté mimo pracovní výkon apod.)
 • upozornit nadřízené na všechny případy plýtvání energiemi nebo možnosti jejich úspor
 • dodržovat pořádek na pracovišti, respektovat místa pro uložení materiálů, věnovat pozornost jeho ochraně, např. před klimatickými vlivy apod.

Dodržování zásad bezpečnosti práce

V rámci naplňování požadavků normy OSHAS 18001 a velmi striktních požadavků SU a.s. na bezpečnost práce jsou pracovníci povinni:

 • důsledně dodržovat stavená místa výkonu práce, nepohybovat se mimoně
 • důsledně dodržovat stanovené pracovní postupy a stanovené materiály
 • důsledně používat stanovené ochranné prostředky, pečovat o ně a používat je pouze tehdy, splňuje-li jejich aktuální stav požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
 • pracovat pouze s těmi stroji a zařízením, pro něž mají odpovídající kvalifikaci
 • upozornit nadřízené na všechna nepředvídaná rizika, s nimiž se na pracovišti setkají a přerušit pracovní výkon až do doby jejich minimalizace

Pracovní výkon

 1. Zaměstnanec je povinen dodržovat na všech pracovištích pořádek s ohledem na zajišťovaný pracovní výkon.
 1. Po ukončení pracovního výkonu je zaměstnanec povinen uložit použité nářadí a nástroje na stanovené místo, zbytky a odpad odklidit do odpovídajících odpadových nádob.
 2. V případě, že v průběhu pracovního výkonu dojde k poškození nějakého pracovního nástroje nebo zařízení, je zaměstnanec povinen tento nástroj/zařízení zřetelně označit (např. nápisem NEPOUŽÍVAT nebo MIMO PROVOZ) a nahlásit vzniklou situaci odpovědnému pracovníkovi.
 3. Zaměstnanec nesmí po ukončení pracovního výkonu opustit pracovní místo bez zajištění řádného úklidu, neboť by mohl zapříčinit nebezpečí úrazu osob, poškození výrobního zařízení, případně i jeho zničení.
 4. Pokud zaměstnanec zapříčiní svou nedbalostí, ať již při samotném pracovním výkonu nebo při úklidu pracoviště, jakékoliv problémy, nese plnou odpovědnost za svůj postup včetně následků takového jednání.

Dodržování kodexu, norem a ustanovení a jejich ověřování

 1. Kontrolu dodržování výše uvedených pravidel provádí vedení společnosti SUAS s.r.o. nebo jím pověřené osoby či organizace a zákazníci nebo jimi pověřené osoby (např. auditoři apod.)
 2. Závěry provedených kontrol jsou pro vedení společnosti SUAS-st závazné a jsou podkladem pro hodnocení jednotlivých pracovníků, další zlepšování činnosti firmy i služeb zákazníkům.
 3. Informace o zajištění kvality environmentu a bezpečnosti práce podá vedoucí firmy na vyžádání.

Vřesová 18.2.2009
Miroslav Oršula - jednatel